Regulamin Projektu Świebodziczanie 2013

§1  Informacje ogólne

 1. Organizatorem projektu jest Miejski Dom Kultury w Świebodzicach, ul Wolności 13
 2. Wszelkie działanie związane z projektem będą miały miejsce na terenie Świebodzic.
 3. Wszelkie działanie organizacyjne będą odbywały się w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach, ul Wolności 13 lub w miejscu wskazanym przez Organizatora
 4. w projekcie mogą uczestniczyć wszystkie osoby posiadające pełna zdolność do czynności prawnych mieszkające w Świebodzicach.
 5. Dla osób niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda opiekuna prawnego.

 § 2 Cele projektu

 1. Zmniejszenie anonimowości mieszkańców naszego miasta,
 2. Zwiększenie świadomości nt. kreowania otoczenia przez wspólne działania
 3. Integracja społeczna przez uczestnictwo we wspólnym projekcie (spotkanie na wernisażu
 4. Cele szczegółowe

a.)    zebranie zgłoszeń do udziału w projekcie oraz wylosowanie 150 uczestników

b.)    utworzenie strony na Facebooku oraz bloga inormującego o przebiegu akcji

c.)    wykonanie zdjęć i przygotowanie notatek profilowych uczestników (autorami treści będą sami uczestnicy wypełniając ankietę zgłoszeniową)

d.)    bieżące uzupełnianie stron www gromadzonymi danymi

e.)    przygotowanie albumu ze zdjęciami uczestników

f.)      przygotowanie wystawy

g.)    spotkanie uczestników na wernisażu wystawy

§ 3 Przebieg

 1. Projekt będzie składał się z trzech następujących po sobie części:

a)      akcja informacyjna i zbieranie zgłoszeń.

b)      losowanie uczestników

c)      wykonanie zdjęć wytypowanych uczestników projektu

d)      zorganizowanie wystawy i spotkanie uczestników projektu na wernisażu

 1. Akcja informacyjna będzie polegała na rozpropagowaniu informacji o celach i formie projektu w lokalnej prasie, stronach internetowych, za pomocą ulotek, za pomocą ogłoszeń plakatowych w miejscach publicznych, imiennych zaproszeń. Czas trwania akcji informacyjnej od 14 lutego 2013 do 5 kwietnia 2013.

a.)    Ankieta zgłoszeniowa:

Dane do upublicznienia (*)

Imię i nazwisko: …

W Świebodzicach od: …

Jestem …

Zajmuję się …

Chciałbym …

W dwóch zdaniach: …

 

Dane wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu (nie będą upublicznione):

Adres: …

Telefon: …

e-mail

Wiek osoby zgłaszanej …

Zgody:

i. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Projekcie ŚWIEBODZICZANIE 2013 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

ii. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU: Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojeg wizerunku w całości i fragmentach do realizacji Projektu „Świebodziczanie 2013″realizowanego przez Miejski Dom Kultury  wŚwiebodzicach, zgodnie z ustawą z dnia4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

iii. ZGODA OPIEKUNA: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (proszę podać imię i nazwisko) …. w Projekcie ŚWIEBODZICZANIE 2013. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i nie widzę żadnych przeciwskazań w uczestnictwie mojego dziecka w projekcie.

 1. Uruchomiona zostanie strona internetowa na Facebooku i blog projektu
 2. W przypadku nieuzyskanie minimalnej liczby zgłoszeń większej od 300, akcja informacyjna zostanie przedłużona o 2 miesiące i będzie prowadzona równolegle z kolejnymi etapami.
 3. Losowanie uczestników projektu odbędzie się po zebraniu minimum 300 zgłoszeń w czasie po zakończeniu akcji z §3 pkt.2.

a.)    W przypadku gdyby nie udało się zebrać liczby minimum 300 zgłoszeń zostanie wylosowana I grupa uczestników stanowiąca połowę osób zgłoszonych.

b.)    Osoby niewylosowane zostaną przeniesione do drugiego etapu rekrutacji (zgłoszenia zostaną dołączone do zgłoszeń zebranych w przedłużonym okresie rekrutacji i będą miały ponowną szansę wzięcia udziału)

 1. Zdjęcia uczestników będą wykonane przez fotografów Sekcji Fotograficznej działającej przy MDK w Świebodzicach. Treść fotografii będzie uzgodniona z uczestnikiem przed wykonaniem zdjęcia natomiast sam sposób wykonania zdjęcia, wybór kadru i ujęcia pozostanie w gestii fotografa i koordynatora artystycznego projektu (przewidywany czas na wykonanie wszystkich zdjęć: 3-4 miesiące).
 2. Fotograf ma prawo odmówić wykonania zdjęcia gdyby uczestnik żądał wykonania ujęcia sprzecznego z celem projektu lub w jakikolwiek godzącego w dobra innych osób lub zwyczajów i obyczajów(w takim przypadku zgłoszenie uczestnictwa zostanie anulowane).
 3. Zdjęcia nie będą autoryzowane, Organizator i kierownik artystyczny projektu zapewniają, że wybór zdjęcia nie będzie podyktowany celem ośmieszenia czy wyszydzenia uczestnika.
 4. Wykonane zdjęcia zostaną opublikowane na stronach internetowych projektu (anonimowo), na wystawie i w albumie fotograficznym wraz z notatką profilową uczestnika.
 5. Kolejność publikowanych zdjęć będzie przypadkowa i w znacznym stopniu skorelowana z kolejnością zgłoszeń i wykonania zdjęć.
 6. Termin wernisażu wystawy zostanie podany przynajmniej 30 dni wcześniej do wiadomości publicznej. Przewidywany termin – jesień 2013.

§ 4 Uczestnictwo

 1. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne i dobrowolne
 2. Odpowiedzialność za treść wypowiedzi w zgłoszeniu ponosi zgłaszający
 3. Wycofanie zgłoszenia z projektu jest możliwe najpóźniej przed wykonaniem zdjęć uczestnika i wymaga formy pisemnej.
 4. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do nabycia poplenerowego albumu fotograficznego i udział w wernisażu wystawy
 5. Uczestnik nie może domagać się wynagrodzenia czy odszkodowania z tytułu upublicznienia wizerunku i danych osobowych niezbędnych  do realizacji projektu.

 § 5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji i przebiegu projektu nie mających wpływu na ostatni etap (zorganizowanie wystawy).
 2. Koordynatorem artystycznym projektu jest instruktor MDK – Sebastian Biały.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress