V sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2014 – 2018

W najbliższą środę, w sali posiedzeń ratusza odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej, początek o godzinie 15:30.

Porządek Obrad V sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.

 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

 7. Zapytania do przedłożonych sprawozdań.

 8. Ropatrzenie projektów uchwał w sprawach :
  1. zmian budżetu gminy na 2015 r.
  2. opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z/s w Świebodzicach
  3. uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2015
  4. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach”
  5. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świebodzicach na rok 2015
  6. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/203/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  7. utworzenia obwodu głosowania nr 22 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MIKULICZ” w Świebodzicach

 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress