XIV sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach

Porządek Obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2014 – 2018, w dniu 24 listopada 2015 r., godz. 15:30, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1
 • Otwarcie sesji i powitanie.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 • Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Zapytania do przedłożonych sprawozdań.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie :
  1. zmian budżetu gminy na 2015 r.
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2015 – 2022 r.
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  5. opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki OSiR Świebodzice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzicach ul. Mieszka Starego 6
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
  7. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  8. utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach” i nadania jej Statutu
  9. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
  10. określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie
  11. przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, bezdomnych i najuboższych dla Miasta Świebodzice” na lata 2016-2019
  12. Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  13. utworzenia Świebodzickiej Rady Seniorów, określenia trybu jej organizacji oraz nadania statutu str.
  14. zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach
 • Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 • Informacje dla radnych.
 • Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress