XVIII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach

XVIII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach odbędzie się w środę, 30 marca 2016 r. o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1
 • Otwarcie sesji i powitanie.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 • Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Zapytania do przedłożonych sprawozdań.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. zmian budżetu gminy na 2016 r.
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2016-2023
 3. opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z/s w Świebodzicach ul. Kasztanowa 1
 4. zmiany ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świebodzice oraz określenia granic ich obwodów
 5. zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach”
 6. uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
 7. zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach
 8. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i nadbudową budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach, z przeznaczeniem na Dom Złotego Wieku”
 9. wprowadzenia zmian do uchwały nr XIII /76/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Świebodzice z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej
 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Jasnej na działce nr 56/1 oraz części działek nr 56/2 i 64, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach
 11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie u. Długiej na działkach nr 200/2 i 197/1, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach
 12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Jeleniogórskiej na działce nr 323, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach
 • Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 • Informacje dla radnych.
 • Zakończenie obrad.

Najbardziej interesująca wydaje się uchwała nr 8 w sprawie przystąpienia do PPP. Na przygotowanie dokumentacji do tego pomysłu wydano w zeszłym roku budżetowym ponad 70 tys. zł. Niestety burmistrz Bogdan Kożuchowicz ukrywa te dokumenty i nie chce ich udostępnić…

Przypominam, że na sesję Rady Miejskiej może przyjść każdy – są miejsca dla publiczności.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress