XV sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach – będzie budżet na przyszły rok…

Porządek Obrad XV sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2014 – 2018 w dniu 21 grudnia 2015 r. – godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1
 • Otwarcie sesji i powitanie.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 • Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 • Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Zapytania do przedłożonych sprawozdań.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie :
  1. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2016 – 2023
  2. uchwała budżetowa Gminy Świebodzice na rok 2016
  3. zmian budżetu gminy na 2015
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2015-2022
  5. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  6. opłaty targowej oraz inkasa opłaty targowej
  7. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/276/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania
  8. uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody pomnika „drzewa gatunku jesion wyniosły rosnącego na terenie działki o nr geodezyjnym 273, obręb Śródmieście 3 przy ul. Aleje Lipowe 15 w Świebodzicach
  9. rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świebodzicach
  10. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 • Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 • Informacje dla radnych.
 • Zakończenie obrad.

Wygląda na to, że nadchodzący rok będzie „cieńszy” od bieżącego, Miasto zaciska pasa jeszcze bardziej co z pewnością odczują mieszkańcy. Więcej o budżecie po sesji, w każdym razie projekt uchwały nie jest optymistyczny…

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u