Młodzież z LO w Świebodzicach w projekcie „Szkoła bardziej demokratyczna”

W grudniu 2015 r. grupa uczniów ze świebodzickiego liceum uczestniczyła w trzecim, finałowym spotkaniu w ramach projektu „Szkoła bardziej demokratyczna” realizowanego przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu oraz przez sześć partnerskich szkół z regionu Dolnego Śląska. Działania projektu trwały od czerwca do grudnia 2015 r i były finansowane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt służył aktywizacji młodzieży do działań na rzecz społeczności lokalnej i partycypacji w sprawach publicznych poprzez zdobycie przez młodzież wachlarza kompetencji osobistych i społecznych oraz umiejętności związanych z pracą projektową.
Pierwsze spotkanie odbyło się pod koniec czerwca i miało charakter zajęć integracyjnych, rozwijających umiejętności pracy zespołowej i kompetencje społeczne. Młodzi uczestnicy zastanawiali się wspólnie nad istotą demokracji, dyskutowali o godności i wolności, próbując własnymi słowami definiować te pojęcia. Drugie spotkanie w październiku miało formę warsztatów, podczas których poprzez zabawy i gry symulujące proces przygotowania projektu, młodzież zdobywała praktyczne umiejętności pozwalające na stworzenie i opracowanie własnego miniprojektu, który następnie był realizowany w macierzystych szkołach. Uczestnicy projektu wzięli tez udział w ciekawych spotkaniach, które miały na celu pokazanie jak zdobywać fundusze na własne miniprojekty. Pierwsza wizyta miała miejsce w stowarzyszeniu „Tratwa”, gdzie młodzież dowiedziała się, jak zdobywać środki z Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw, a następna w Instytucie Edukacji Społecznej, gdzie zaprezentowano nam funkcjonowanie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego we Wrocławiu.
Efektem pracy zespołu z LO w Świebodzicach był miniprojekt pod nazwą Free Dom. Jego celem był remont pomieszczenia szkolnego klubu, aby stworzyć miejsce, w którym rodzą się i przybierają konkretne formy pomysły na działania dla młodzieży szkolnej, ale także inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Free Dom ma być miejscem kreatywnym i przyciągającym młodzież do działania, przyjaznym i otwartym dla każdego, z prawdziwie domową atmosferą. Pojawiły się już pierwsze pomysły: warsztaty tańca, filcowanie, spotkania z ciekawymi ludźmi, turniej szachowy, wystawy.
Projekt „Szkoła bardziej demokratyczna” zakładał również intensyfikację działań w sferze edukacji obywatelskiej poprzez poszerzenie wiedzy na temat demokracji uczestniczącej i kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania jej osiągnięć. Służyły temu warsztaty realizowane metodą Betzavta.
Betzavta po hebrajsku oznacza „razem”, „wspólnie”. Metoda Betzavta powstała w Izraelu, w Instytucie Adama jako metoda uczenia demokracji przez doświadczenie i refleksję. Kluczowym dla metody Betzavta jest rozumienie demokracji, jako równego prawa wszystkich do wolności. Metoda ta posługuje się filozoficzną definicją demokracji, która mówi, że demokracja to umowa społeczna zawierana przez racjonalne istoty ludzkie, które rozumieją, że w ich interesie jest żyć wspólnie, szanując wzajemne prawo każdego do życia według takich poglądów i wartości, jakie wyznaje.
Tak pojmowanej demokracji uczestnicy projektu uczyli się poprzez ćwiczenia, które stawiały ich przed koniecznością podejmowania działań i decyzji wspólnie z innymi. Proces ten był obserwowany, a następnie szczegółowo omawiany i poddawany refleksji w odniesieniu do demokracji pojmowanej jako równe prawo wszystkich do wolności. Metoda Betzavta, poprzez aktywne uczestnictwo, pozwoliła młodzieży i nauczycielom na zrozumienie pojęcia demokracji i doświadczenie jej w działaniu, co z pewnością przyczyni się do rozwinięcia i wzmocnienia ich postaw demokratycznych i zaangażowania obywatelskiego.
Jednocześnie uczestnictwo w warsztatach prowadzonych metodą Betzavta przyczyniło się do rozwinięcia kompetencji społecznych uczestników, umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji w sposób demokratyczny. Zdobyte doświadczenia zostały wykorzystane w realizacji zaplanowanych przez młodzież, przy wsparciu nauczycieli, miniprojektów szkolnych.

Dodaj komentarz

Jesteśmy na Facebook'u