W kogo uderzy Uchwała Antysmogowa?

Od lipca bieżącego roku będą obowiązywały przepisy przyjętej w 2017 roku, przez sejmik województwa dolnośląskiego, Uchwały Antysmogowej – obligatoryjny będzie zakaz używania pieców na paliwa stałe niespełniających wymogów klasy 3. Niespełnienie wymogów będzie zagrożone grzywną do 5000 zł.

Zgodnie z wynikami badań prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, największy negatywny wpływ na jakość powietrza w województwie dolnośląskim ma emisja z obiektów zaliczanych do sektora komunalno-bytowego, tj. z lokalnych kotłowni i palenisk domowych, wyposażonych w niskie emitory. Źródłem zanieczyszczenia powietrza jest w tym przypadku spalanie niskiej jakości paliw w pozaklasowych instalacjach grzewczych.

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska sejmik województwa dolnośląskiego przyjął uchwałę określającą granice obszaru, na którym wprowadza się ograniczenia lub zakazy; rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy; rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na danym obszarze.

Na terenie gminy Świebodzice, od 1 lipca 2024 roku, będzie obowiązywał zakaz użytkowania pieców na paliwo stałe niespełniających wymogów określonych w polskiej normie określonych jako klasa 3. Źródła ciepła jak piece pozaklasowe, kominki, piece kaflowe, kozy itp. muszą zostać zastąpione przez co najmniej piece na paliwa stałe co najmniej klasy 5, piece gazowe, elektryczne lub pompy ciepła przy czym od 1 lipca 2028 roku będzie obowiązywał kolejny zakaz dotyczący użytkowania pieców klasy 3 i 4.

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałą antysmogową prowadzą w szczególności:

  • burmistrz miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych (na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska);
  • policja (w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji);
  • inspektorzy nadzoru budowlanego (na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane);
  • wojewódzki inspektor ochrony środowiska (w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska).

Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.

Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument.

W Świebodzicach jest około 1000 pieców na paliwa stałe, likwidacja „kopciuchów” idzie bardzo słabo a działania gminy w tym zakresie wydają się niewystarczające. Ze strony gminy nie są podejmowane działania zachęcające i wspomagające. Wiele wskazuje, że najbardziej zagrożone konsekwencjami uchwały są osoby o niższym statucie majątkowym. W przypadku lokali komunalnych problem musi rozwiązać gmina…

 

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u