Ireneusz Zyska – kandydat na burmistrza Świebodzic.

Drodzy Świebodziczanie!

Kandyduję na burmistrza Świebodzic, bo chcę zmienić nasze miasto na lepsze. Jestem uczciwy i rzetelny. Cechuje mnie konsekwencja i determinacja w dążeniu do celu. Posiadam wiedzę i doświadczenie, które pomogą mi profesjonalnie zarządzać gminą. Szanuję ludzi i potrafię słuchać. Jestem otwarty na dialog ze wszystkimi środowiskami. Uważam, że wspólnie możemy zbudować nowoczesne miasto, na miarę naszych oczekiwań. Chcę wzbudzić wielką społeczną energię, która w połączeniu ze środkami finansowymi pozyskanymi w ramach unijnej perspektywy na lata 2014-2020, pozwoli Świebodzicom na dokonanie skoku cywilizacyjnego, na prawdziwą zmianę wizerunku i podniesienie jakości życia mieszkańców.

Program Wyborczy 2014:

Transport i łączność:

 • działanie na rzecz budowy obwodnicy miasta na kierunku Wałbrzych-Strzegom,
 • reorganizacja komunikacji miejskiej – bezpłatna komunikacja miejska; zmiana usytuowania i poprawa estetyki przystanków;
 • utworzenie nowych miejsc parkingowych w centrum miasta;
 • doświetlenie przejść dla pieszych, poprawa oświetlenia ulic;
 • remont obwodnicy Osiedla Piastowskiego na odcinku Księcia Bolka – Pileckiego, remont Placu Dworcowego wraz z oświetleniem oraz Wolności, Strzegomskiej, Krasickiego, Fabrycznej, Siennej, Parkowej, Żwirki i Wigury, Mikulicza, ulice na Osiedlu Wilcza Góra, i innych;
  budowa dróg i ulic:
 • ul. Olszańska, dokończenie ul. Bocznej, budowa dróg dojazdowych do nowych terenów mieszkaniowych, m.in. do Osiedla Białe Górki, Droga Węglowa, w rejonie Osiedla Piastowskiego;
 • budowa łącznika ul. Wojska Polskiego z ul. Świdnicką;
 • wybudowanie zatoki dla samochodów przy szkole podstawowej nr 4 w celu podniesieniabezpieczeństwa dzieci; progi zwalniające na ul. Młynarskiej i Krasickiego;
 • budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta,
 • utworzenie miejsc parkingowych na osiedlu przy ul. Zamkowej;
 • budowa parkingów na Pełcznicy dla obsługi ruchu turystycznego;
 • realizacja programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Inwestycje w miejską infrastrukturę techniczną:

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Świebodzice miastem w pełni skanalizowanym;
 • remonty kanalizacji deszczowej;
 • wymiana ponad 100 letniego wodociągu w rejonie rynku (bezpieczeństwo mieszkańców);
 • budowa wodociągów i kanalizacji na nowych terenach budownictwa jednorodzinnego;
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobromierzu.

Gospodarka mieszkaniowa, budownictwo, gospodarka przestrzenna i planowanie:

 • budowa mieszkań komunalnych i socjalnych, – jeden budynek wielorodzinny w kadencji;
 • wprowadzenie w życie programu wspierania wspólnot mieszkaniowych;
 • podniesienie normy powierzchni mieszkalnej na jednego członka w rodzinie;
 • rewitalizacja Śródmieścia – tereny wokół rynku;
 • przywrócenie do życia terenów po byłej Silenie;
 • zagospodarowanie terenów pokolejowych przy ul. Strzegomskiej (Stary Dworzec);
 • przemyślana i aktywna polityka planistyczna – świadome kształtowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa:

 • rozbudowa monitoringu miejskiego;
 • reorganizacja Straży Miejskiej;
 • utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • zabezpieczenie przeciwpowodziowe rzeki Pełcznicy;
 • systematyczne oczyszczanie rzeki Pełcznicy i potoku Szczawnik;
 • podjęcie działań zmierzających do naprawy śluzy na zbiorniku wodnym przy ul. Solnej;
 • aktywna współpraca z policją w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, łączone patrole w godzinach nocnych.

Rolnictwo i gospodarka nieruchomościami:

 • zamrożenie stawek podatku od nieruchomości na 4 lata;
 • inwentaryzacja zasobu nieruchomości gminnych i uporządkowanie ich stanu prawnego;
 • obniżenie stawki opłaty planistycznej w celu odblokowania inwestycji prywatnych;
 • konserwacja urządzeń melioracyjnych;
 • utworzenie sołectwa na Cierniach;
 • merytoryczne wsparcie rolników w zakresie pozyskiwania środków unijnych I sektorowych;
 • budowa dróg transportu rolnego;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 • niedopuszczenie do budowy spalarni śmieci w Świebodzicach;
 • obniżenie opłat za odbiór śmieci;
 • budowa kanalizacji – Świebodzice miastem w pełni skanalizowanym;
 • poprawa jakości wody – ozonowanie;
 • budowa wodociągów do terenów budownictwa jednorodzinnego;
 • program dofinansowania dla odnawialnych źródeł energii i docieplenia budynków;
 • wykorzystanie środków zewnętrznych (strukturalne, wspólnotowe, NFOŚ);
 • program zieleni miejskiej, więcej drzew w centrum miasta;
 • budowa parku na Osiedlu Piastowskim;
 • odwodnienie cmentarza na ul. Kamiennogórskiej;
 • systematyczne oczyszczania rzek i terenów leśnych;
 • segregacja odpadów komunalnych;
 • wprowadzenie systemu zbiórek odpadów wielkogabarytowych;
 • poprawa czystości i porządku w mieście;
 • zwiększenie dostępu do wody – obniżenie cen za wodę i ścieki;
 • negocjowanie warunków uczestnictwa w WZWiK;
 • ochrona zbiornika wody pitnej w Dobromierzu;
 • wprowadzenie programu zapobiegania bezdomności zwierząt;

Oświata i wychowanie:

 • budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1;
 • zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach;
 • wspieranie szkolnictwa średniego – LO i ZSZ;
 • współzawodnictwo uczniów w ramach miejskich konkursów oświatowych;
 • program wymiany młodzieży w ramach unijnych programów edukacyjnych;
 • utworzenie młodzieżowego Centrum Nauki i Techniki;
 • wprowadzenie w szkołach programu „Zdrowe zęby i prosty kręgosłup”;
 • stypendia dla uzdolnionej młodzieży, progresywny system motywacyjny;
 • elektroniczne dzienniki w szkołach;
 • budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Cierniach.

Ochrona zdrowia:

 • stworzenie Miejskiego Centrum Rehabilitacji;
 • wzbogacenie oferty usług medycznych miejskiej przychodni zdrowia;
 • szczepienia dla dziewczynek – hpv;
 • działania na rzecz poprawy funkcjonowania pogotowia ratunkowego;
 • pozyskanie dobrego inwestora do utworzenia we współpracy z gminą Domu Złotego Wieku.

Administracyjna obsługa mieszkańców/komunikacja społeczna:

 • stałe konsultacje społeczne;
 • poprawa jakości obsługi administracyjnej mieszkańców, urząd miejski raz w tygodniu czynny do godz. 18:00;
 • zwiększenie dostępu mieszkańców do informacji publicznej na stronie internetowej miasta;
 • urząd miejski przyjazny mieszkańcom;
 • dostosowanie urzędu miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • wprowadzenie w życie programu e-administracja;
 • utworzenie w mieście stref bezpłatnego dostępu do Internetu.

Kultura, turystyka, działalność społeczna:

 • działania na rzecz budowy sali kinowo-teatralnej;
 • utworzenie miejskiej biblioteki multimedialnej;
 • wzbogacenie oferty MDK dla młodzieży, współpraca ze środowiskiem twórców;
 • utworzenie Izby Regionalnej, a docelowo Muzeum Miejskiego im. Gustava Beckera;
 • podjęcie działań zmierzających do zagospodarowania Pałacu Kramstów;
 • utworzenie miejskiej trasy turystycznej – udostępnienie do zwiedzania Mauzoleum Hochbergów;
 • udostępnienie miejskich murów obronnych dla turystów i mieszkańców;
 • opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia;
 • zagospodarowanie budynku Dworca na potrzeby miasta i ruchu turystycznego;
 • automaty z mapami turystycznymi na dworcu, wypożyczalnia rowerów, oferta dla szkół wrocławskich – wycieczki do Zamku Książ, Zamku Cisy i nad jeziorko Daisy, remont traktu księżnej Daisy, łączącego Świebodzice z Zamkiem Książ;
 • stworzenie długofalowego programu rozwoju turystyki aktywnej w Świebodzicach;
 • kuźnia młodych artystów, współpraca z twórcami;
 • założenie miejskiego wydawnictwa historyczno-kulturalnego;
 • pozyskanie środków na odrestaurowanie zabytków w Świebodzicach, m.in. grobowiec Kramstów;
 • zagospodarowanie terenu Warszawianki;
 • utworzenie młodzieżowego klubu kulturalno-towarzyskiego;
 • promowanie twórczości lokalnych artystów;
 • włączenie Świebodzic do Festiwalu Bachowskiego;
 • wspieranie projektów społecznych i promujących miasto, np. Pionierzy Świebodzic, Targira;
 • współpraca z ościennymi miastami w zakresie kultury;
 • odnowienie współpracy z miastami partnerskimi.

Sport i rekreacja:

 • dokończenie modernizacji basenu odkrytego;
 • zrealizowanie inwestycji na stadionie Victorii – zadaszenie trybun I oświetlenie;
 • budowa hotelu sportowego i zespołu obiektów rekreacyjnych na Osiedlu Piastowskim;
 • budowa profesjonalnej ścianki wspinaczkowej;
 • modernizacja i zagospodarowanie boiska piłkarskiego na Pełcznicy w pobliżu ul. Zamkowej;
 • plac zabaw – boisko na Cierniach;
 • młodzieżowa piłkarska liga międzyszkolna;
 • klasy sportowe w szkołach podstawowych;
 • współpraca ze świebodzickimi klubami sportowymi – pomoc w realizacji działalności statutowej.

Pomoc społeczna, współpraca z organizacjami pozarządowymi:

 • utworzenie Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • powołanie pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych;
 • bezpłatny dostęp do lokalu dla organizacji pozarządowych;
 • powołanie koordynatorów wspierających organizacje pozarządowe w pisaniu i rozliczaniu wniosków o pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów;
 • zmiana funkcjonowania systemu pomocy społecznej na system motywacyjny;
 • aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych;
 • powołanie farmy miejskiej – zatrudnienie osób niskowykwalifikowanych;
 • wprowadzenie programu prac interwencyjnych;
 • pomoc osobom zadłużonym z tytułu czynszu – system odpracowywania długów;
 • wspieranie rodzin wielodzietnych – świebodzicka karta dużej rodziny.

Wsparcie przedsiębiorczości:

 • działanie na rzecz powstania nowych miejsc pracy:
 • rozszerzenie działalności podstrefy WSSE Invest-Park;
 • aktywne poszukiwanie inwestorów;
 • promocja świebodzickich przedsiębiorców;
 • zorganizowanie cyklicznych targów branżowych;
 • utworzenie inkubatora przedsiębiorczości – dobry start małych przedsiębiorców.

Wizerunek i aktywność:

 • wypromowanie lokalnego produktu kulturowego będącego wizytówką Świebodzic;
 • aktywne działania gminy wsparte przez profesjonalnych doradców, mające na celu pozyskanie środków unijnych w latach 2014-2020 w maksymalnej wysokości;
 • wysoka aktywność gminy na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym – współpraca z władzami centralnymi, wojewódzkimi i powiatowymi na rzecz rozwoju Świebodzic i subregionu wałbrzyskiego.

www.obywatelskieswiebodzice.pl

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress