RIO potwierdza – burmistrz Ozga zapracował na brak absolutorium

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zadecydowali, że burmistrz nie zapracował w 2019 na absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa potwierdziła zasadność uchwały.

Według burmistrza Pawła Ozgi uchwała miała być uchwalona z „z istotnym naruszeniem prawa”. Ozga z tak sformułowanym wnioskiem zwrócił się z pismem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii. RIO po analizie pisma od burmistrza, wyciągu z protokołu z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach odbytej w dniu 26 sierpnia 2020 r. oraz porządkiem obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 sierpnia 2020 r. i projektem uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach „w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta”, zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w w Świebodzicach, oraz nagraniem audiowizualnym obrad, do którego odesłanie zamieszczono w BIP Urzędu zaopiniowała uchwałę pozytywnie. Tym samym potwierdziła, że uchwała nie wad prawnych, a praca burmistrza w 2019 roku została oceniona we właściwy sposób.

W ocenie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, brak realizacji zadań inwestycyjnych oraz pozyskania zaplanowanych w budżecie dochodów niewątpliwie wiąże się z wykonaniem budżetu za rok 2019. W tym świetle Rada Miejska miała prawo do nieudzielenia absolutorium. Wcześniej RIO również pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie burmistrzowi absolutorium.

opinia_RIO

Przypomnę, że podczas sesji w dniu 26 sierpnia 2020 r. oprócz konkretnych zarzutów dotyczących nieudolności w realizacji budżetu za rok 2019 radni sformułowali cały szereg uwag do pracy burmistrza, które zaskutkowały nieudzieleniem wotum zaufania. Były to:

  • Zaprzepaszczenie możliwości pozyskania dotacji celowych ze środków unijnych i rządowych w wyniku braku decyzji.
  • Brak współpracy z Radą Miejską. Burmistrz, Paweł Ozga, nie słuchał głosu mieszkańców za pośrednictwem radnych przy konstruowaniu uchwał.
  • Brak współpracy z radnymi. Nie realizował interpelacji radnych wynikających wprost z potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Nie odpowiedział na wiele pytań będących w zainteresowaniu radnych i mieszkańców.
  • Złą politykę informacyjną. Nakierowaną wyłącznie na promowanie własnej osoby oraz dyskredytowanie wszelkiej działalności niezwiązanej z własną osobą.
  • Brak kontroli i przyzwolenie na łamanie prawa miejscowego.  Samowole w zakresie zagospodarowania przestrzennego i samowole na terenach należących do gminy.

Aktualnie Rada Miejska ma wolną drogę do podjęcia uchwały w sprawie referendum w sprawie odwołania burmistrza Świebodzic Pawła Ozgi. Aby referendum było ważne do głosowania musi się udać na nie nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze burmistrza tj. 5164 osób. Czy mieszkańcy są gotowi podjąć wyzwanie?

2 thoughts on “RIO potwierdza – burmistrz Ozga zapracował na brak absolutorium

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u