Nepotyzm, korupcja polityczna i wolontariat za pieniądze?

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świebodzicach to osiem osób, w tym troje radnych Rady Miejskiej i żona burmistrza… Na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej burmistrz chciał aby radni z Komisji sami sobie ustalili wynagrodzenia…

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest utworzona w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Członkowie Komisji powoływani są zarządzeniem burmistrza i otrzymują wynagrodzenie zgodnie z wnioskiem burmistrza, po przyjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską.

Korupcja polityczna. Transparency International podaje prostą definicję korupcji politycznej, określając ją jako nadużycie powierzonej władzy dla uzyskania prywatnej korzyści, celem zwiększenia swej władzy lub bogactwa; nie musi dotyczyć przekazywania pieniędzy, może przyjąć formę „handlu wpływami” lub obdarzania specjalną przychylnością, co zatruwa politykę i zagraża demokracji. Choć w definicji mówi się o przywódcach politycznych, korupcja polityczna tyczy się także urzędników.

Na sesji Rady Miejskiej z 15 lutego 2022 troje radnych: Grażyna Bieniada, Ewa Dziwosz, oraz Jan Klepiec – członków Komisji – decydowało o wysokości swojego uposażenia za udział w pracach MKRPA… Choć radna Ewa Dziwosz na zarzut kupowania jej głosu na sesjach przez burmistrza odpowiedziała, że głosuje zgodnie ze swoim sumieniem, to trudno aby nie była lojalna wobec osoby, która ją powołała do Komisji zapewniając wpływy na konto bankowe… W znakomitej większości spraw, Grażyna Bieniada, Ewa Dziwosz, oraz Jan Klepiec głosują zgodnie z wolą burmistrza… (w niedalekiej przeszłości w Komisji był jeszcze jeden radny „cicho” popierający burmistrza Ozgę – to Zbigniew Opaliński, zrezygnował z funkcji gdy stracił prawo jazdy za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu (sic!)).

Projekt uchwały przygotowanej przez burmistrza, Pawła Ozgę, zakładał ustanowienie stawek miesięcznych odpowiednio: 536 zł dla przewodniczącego, 357 zł dla zastępcy i 268 zł dla członka.

Skład MKRPA w Świebodzicach jest wyjątkowy, biorąc pod uwagę protokoły z prac komisji zupełnie nieuzasadniona jest liczba członków Komisji – z powodzeniem mogłoby to być 4 osoby zamiast ośmiu. Nie jest mi znany przypadek aby w skład podobnych komisji w innych gminach wchodzili radni czy rodzina burmistrza…

Nepotyzm to faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności. Jest powszechny w krajach Trzeciego Świata, gdzie lojalność wobec rodziny jest nakazem kulturowym i gdzie faworyzowanie krewnych przybiera nierzadko karykaturalne formy. W reżimach dyktatorskich zdarza się „dziedziczenie” najwyższych stanowisk w państwie, czego przykładem jest Korea Północna…

Pani Agata Steczko-Szymańska jest członkiem MKRPA i żoną burmistrza. Co ciekawe burmistrz Ozga pytany na sesji wprost, czy powołana przez niego pani jest rodziną ignorował pytania jakby wstydził się okoliczności – twierdził, że sesja Rady Miejskiej nie jest miejscem do wyjaśnienia jego sposobu obsadzania funkcji w Gminie (dla przypomnienia, kuzyn burmistrza – Grzegorz Cabanek – jest prezesem miejskiej spółki ZWiK, a wcześniej ZGK), choć burmistrz jest osobą sprawującą funkcję publiczną, co powoduje zmniejszenie prywatności w sprawach dotyczących Gminy. Do dnia dzisiejszego (od sesji minęło ponad trzy miesiące), żona burmistrza zasiada w MKRPA – można więc wnioskować, że przedmiotem wstydu burmistrza nie jest sytuacja…

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się kontrolami punktów sprzedaży alkoholu, opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzeniem postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu. Faktycznie wygląda to tak, że osoby z Komisji podzieliły się zadaniami i tygodniami się nie widują. Tzw. meetingi odbywają się raz w miesiącu i ze względu na niską frekwencję petentów trwają krótko… Czas poświęcony na pracę w MKRPA nie jest inwentaryzowany i nie da się go ustalić na podstawie dokumentów. Żadna ewidencja czasu pracy członków nie jest prowadzona. Tzw. lista obecności jest podpisywana w dowolnym momencie – raz w miesiącu. Jest to więc raczej lista płac, a nie lista obecności.

Podczas sesji Rady Miejskiej został złożony wniosek o zmniejszenie zaproponowanych stawek wynagrodzenia do kwot symbolicznych odpowiednio 125 zł, 89 zł i 53 zł dla przewodniczącego, zastępcy i członka. W odniesieniu do wniosku zadziwiający głos zabrała przewodnicząca Komisji – radna Ewa Dziwosz. Powiedziała, że pracę w MKRPA traktuje jak wolontariat i 536 zł to symboliczne pieniądze oraz, że za nową stawkę to może sobie pracować ktoś inny… To smutna wypowiedź, obnażająca wykreowany obraz społecznie zaangażowanej radnej Dziwosz.

Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Rada Miejska ustaliła nowe stawki wynagrodzenia na niższym poziomie co spowoduje, że więcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na realną pomoc potrzebującym. Czy praca w Komisji faktycznie jest wolontariatem okaże się zapewne w najbliższym czasie, listę członków można sprawdzić na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u