Dokąd nas zaprowadzisz prezesie? Szykujesz nam podwyżki za wodę i ścieki?

Niepokój może budzić sytuacja w relacjach Rady Miejskiej z prezesem świebodzickiego ZWiK. Czy konsekwencją działania prezesa będzie wzrost cen za wodę i ścieki w przyszłym roku?

Ustaleniem stawek za wodę dostarczaną i odbiór ścieków dla klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach zajmuje się Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. To bardzo wygodne dla prezesa ZWiK Artura Torbusa i burmistrza Świebodzic Pawła Ozgi (ZWIK jest spółką, ze 100% udziałem Gminy). Za niewygodne decyzje można obciążyć kogoś innego…

Wody Polskie podejmują, jednak, decyzje w sprawie stawek wyłącznie na podstawie dokumentów otrzymanych właśnie od prezesa Torbusa. Jednym z kluczowych dokumentów jest wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych…

W tym dokumencie powinny być wskazane zaplanowane na kilka lat inwestycje, które przełożą się na wysokość rachunków za wodę. Każda taka inwestycja musi być sfinansowana ze środków spółki pozyskanych w dwojaki sposób: ze środków wypracowanych przez ZWiK (rachunki za wodę i ścieki) oraz z dotacji gminnych… Z dokumentem opracowywanym w Świebodzicach jest problem, ponieważ burmistrz i prezes nie chcą udostępnić ważnych informacji na jego temat.

Październik 2020

Pierwsza wersja wieloletniego planu rozwoju została przedstawiona Radzie Miejskiej w październiku 2020 roku, wtedy do planu wpisana została inwestycja polagająca na budowie wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ogrodowej za ponad 1,1 mln zł. Nie jest żadną tajemnicą, że przy ul. Ogrodowej dom wybudowała w ciągu ostatnich dwóch lat konkubina burmistrza, a znaczna część działek na tamtym terenie należy do rodziny świebodzickiego przedsiębiorcy realizującego gross miejskich inwestycji, prywatnie dobrego kolegi Pawła Ozgi. Taka inwestycja znacznie podniosłaby atrakcyjność inwestycejną i wartość tych działek…

po „kliknięciu” obrazek sie powiększy, kwoty podane są w tys. zł

W dokumencie wpisano również wykup urządzeń kanalizacyjnych od Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Ten wydatek jest konieczny po wyjściu Świebodzic za Związku, ale z jakiegoś powodu, przed radnymi Rady Miejskiej ukrywana jest treść porozumienia zawartego przez prezesa Torbusa z WZWiK. Prezes naszego ZWiK wiele lat pracował w WZWiK i kontrowersyjne było już jego zatrudnienie w Świebodzicach – nie wiadomo, czy decyzje prezesa są lepsze dla WZWiK, czy dla ZWiK i mieszkańców Świebodzic. O zatrudnieniu w ZWiK i powiązaniach A. Torbusa pisałem TUTAJ.

po „kliknięciu” obrazek sie powiększy, kwoty podane są w tys. zł

Od samego początku radni zabiegają o ujawnienie porozumienia, zapytania o dokument padły wielokrotnie podczas sesji Rady Miejskiej, burmistrz Ozga publicznie obiecał udostępnienie stosownej dokumentacji, do dzisiaj tego nie zrobił… Radni wyrazili chęć pracy przy opracowaniu całego dokumentu – takiej mozliwości również nie mieli.

Sierpień 2021

Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawił Radnym (właściwie to zostawił radnym, bo nie był obecny) dokument w wersji drugiej. Kontrowersyjna kanalizacja w ul. Ogrodowej została wycofana, ale pojawiła się nowa inwestycja, trzy razy droższa – finansowana ze środków spółki (a wiec ze środków uzyskanych ze sprzedaży wody!). Budowa rurociągu do Wałbrzycha w celu hurtowej sprzedaży wody.

po „kliknięciu” obrazek sie powiększy, kwoty podane są w tys. zł

Biorac pod uwagę, że prawie całe zaopatrzenie w wodę dla Świebodzic jest realizowane ze zbiornika w Dobromierzu i występujące ostatnimi laty wieloletnie niedobory wody, można szczerze zaniepokoić się taką decyzją i zastanawiać kto skorzysta z decyzji prezesa Torbusa. Na sesji padł wniosek o zdjęcie uchwały w sprawie Planu z porządku obrad ze względu na brak informacji o porozumieniu z WZWiK.

Wrzesień 2021

We wrześniu, jednymi z tematów posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska były sprawy porozumienia z WZWiK i budowy „rury” do Wałbrzycha. Zaproszony prezes ZWiK zapytany o dokumenty, odpowiedział, że nie otrzymał informacji od burmistrza o potrzebie ich ujawnienia i zadeklarował niezwłoczne ich przekazanie Komisji. Wniosek komisji został sformalizowany, prośba został przekazana burmistrzowi…

Jakież było zdziwienie radnych, kiedy na pismo od burmistrza, A. Torbus zażądał podania podstawy prawnej.

Nie dość, że pismo zwrotne powinno być skierowane do Burmistrza i za jego pośrednictwem do Komisji to prezes powinien wiedzieć, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w ramach wykonywanego mandatu radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych…

Porozumienie jest w dalszym ciągu „tajne” i może być zawarte ze szkodą dla gminy Świebodzice – bo dlaczego prezes i burmistrz tak bronią się przed jego ujawnieniem?

Drugi temat posiedzenia komisji, czyli „rura” do Wałbrzycha również owiana jest mgłą tajemnicy. Inwestycja, na którą spółka chce wydać jeszcze w tym roku 1 mln zł ze środków spółki ma być finansowana z kredytu na który nie ma zabezpieczenia. Nie wykonano żadnego biznesplanu, nie przeprowadzono analizy SWOT (mocne i słabe strony, zagrożenia i szanse). Na pytanie „na co ten milion zł” w tym roku, prezes nie odpowiedział… Takie działania bardzo szybko mogą przełożyć się na wzrost rachunków za wodę i ścieki. Za wątpliwe i „tajne” przedsięwzięcia mogą szybko zapłacić wszyscy mieszkańcy Świebodzic.

Obniżka cen za wodę i ścieki w Świebodzicach, była jesdną z obietnic wyborczych Pawła Ozgi, kiedy kandydował w wyborach, w 2018 roku…

 

 

Dodaj komentarz

Jesteśmy na Facebook'u